Scroot System Skuterów Miejskich

REGULAMIN

REGULAMIN

Systemu Skuterów Miejskich zwanego również Scroot

[obowiązuje od 01.05.2018]

 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Skuterów Miejskich zwanego również Scroot (dalej: Scroot) uruchomionego w m.st. Warszawa.
 2. Regulamin Scroot wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.scroot.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Kontakt:
  SCROOT Sp. z o.o. ul. Lipska 16/6
  03-904 Warszawa
  e-mail: bok@scroot.pl
  tel.: + 48 728 811 086

 1. Definicje

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania ze Scroot, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania Skuterów w Scroot. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie Skutera w Scroot.

 1. Umowa – Umowa Klienta z Usługodawcą, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Scroot (konieczna pozytywna weryfikacja przez Usługodawcę) i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz wpłaty opłaty inicjalnej.

 1. Usługodawca – SCROOT sp. z o.o. realizująca usługi związane z obsługą Scroot ul. Lipska 16/6 03-904 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651222, REGON 366026036, NIP 1132924233.

 1. Skuter – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to motocykl o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW  i stosunku mocy  do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

 1. Scroot – uruchomiony przez Usługodawcę System Skuterów Miejskich obejmujący w szczególności Skutery, ich wyposażenie oraz oprogramowanie umożliwiające wypożyczanie Skuterów.

 1. Usługa – działalność świadczona przez SCROOT Sp. z o.o. na rzecz Klientów, polegająca na wynajmie Skuterów.

 1. Klient – uczestnik Scroot, który zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji, został pozytywnie zweryfikowany przez Usługodawcę oraz dokonał wpłaty opłaty inicjalnej.

 1. Strefy wypożyczeń i zwrotów - obszary w których możliwe jest wypożyczenie, pauzowanie wypożyczenia oraz zwrot Skutera. Granice obszaru dostępne są na stronie internetowej www.scroot.pl.

 1. Strefa poruszania i postojów – obszar w którym możliwe jest poruszanie się Skuterami i pauzowanie wypożyczenia. Obszar ten pokrywa Strefę wypożyczeń i zwrotów. Granice obszaru dostępne są na stronie internetowej www.scroot.pl.

 1. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające Klientom korzystanie ze Scroot.

 1. Biuro obsługi Klienta Scroot (BOK) – uruchomiona przez Usługodawcę platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Usługodawcą  poprzez infolinię pod nr + 48 728 811 086 ,kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres bok@scroot.pl. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.scroot.pl .

 1. Identyfikator Klienta – jest to podany w trakcie rejestracji adres e-mail Klienta oraz ustawione hasło przez Klienta, spełniające łącznie następujące warunki:
 • co najmniej 8 znaków
 • co najmniej jedna duża i jedna mała litera
 • co najmniej jedna cyfra

 1. Cennik – cennik usług i opłat Scroot będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.scroot.pl.

 1.  Cennik opłat dodatkowych – cennik usług i opłat dodatkowych opisanych w Umowie.

 1. Indywidualny Rachunek Rozliczeniowy (dalej: IRR) – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Scroot, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Scroot zgodnie Cennikiem oraz Cennikiem opłat dodatkowych. IRR może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.

 1. Opłata inicjalna – kwota warunkująca zawarcie Umowy między Usługodawcą, a Klientem  wynosząca 20 zł brutto (dwadzieścia złotych ) uiszczana przez Klienta w Scroot, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

 1. Opłata za wypożyczenie – jest to kwota będąca sumą opłat za czas jazdy, pokonany dystans oraz czas postoju.

 1. Opłata za czas jazdy – jest to kwota naliczana po upływie 2 minut od momentu wybrania przez Klienta w Aplikacji polecenia „Wypożycz” do momentu zakończenia wypożyczenia poprzez wybranie polecenia „Zwróć Skuter”, lub do momentu pauzowania wypożyczenia poprzez wybranie polecenia „Włącz pauzę”. W sytuacji w której Klient wybrał polecenie „Włącz pauzę”, a następnie zdecydował się na wznowienie jazdy i wybrał polecenie „Jedź dalej” to naliczanie opłaty zostaje wznowione.

 1. Opłata za pokonany dystans – jest to kwota naliczana za przebytą odległość przez Klienta w trakcie wypożyczenia Skutera. Pomiar dystansu i jego dokładność bazują na otrzymywanym przez urządzenia  sygnale GPS. 

 1. Opłata za czas postoju – jest to kwota naliczana od momentu wybrania przez Klienta w Aplikacji polecenia „Włącz pauzę” do momentu wybrania przez Klienta polecenia „Jedź dalej”, lub „Zwróć Skuter”.

 1. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Indywidualny Rachunek Rozliczeniowy.
 2. Wypożyczenie – wypożyczenie Skutera ze Strefy wypożyczeń  i zwrotów. Proces wypożyczenia określa pkt X Regulaminu.

 1. Pauzowanie wypożyczenia – jest to przejście wypożyczenia w tryb pauzy. Tryb ten może być uruchomiony przez Klienta w Strefach wypożyczeń i zwrotów oraz w Strefie poruszania i postojów, pod warunkiem prawidłowego zaparkowania Skutera oraz wyłączenia stacyjki.

 1. Zakończenie wypożyczenia– oddanie Skutera w Strefie wypożyczeń i zwrotów. Proces wypożyczenia określa pkt XI Regulaminu.

 1. Bon promocyjny – indywidualnie przyznany kod rabatowy, w ramach akcji promocyjnej.

 1. Bon za polecenie – indywidualnie przyznane zwiększenie salda za skuteczne polecenia osób w ramach akcji promocyjnej.

 1. Zasady ogólne korzystania ze Scroot

 1. Warunkiem korzystania ze Scroot jest podanie przez osobę wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, oraz dokonanie opłaty inicjalnej.

 1. Usługodawca wypożycza Klientowi Skuter na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać Skuter zgodnie z Regulaminem.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody  po stronie Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia okoliczności w jakich doszło do naruszenia Regulaminu.

 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Aplikacji dla wszystkich rodzajów przeglądarek internetowych jak również urządzeń mobilnych. Aplikacja funkcjonuje                     na urządzeniach z zainstalowanym m.in. systemem Android oraz IOS.

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany technicznych funkcji i zawartości Aplikacji.

 1. Rejestracja

 1. Możliwość zarejestrowania konta w Scroot  mają osoby spełniające następujące warunki:
 1. ukończony 21 rok życia,
 2. posiadają  prawo jazdy, co najmniej jednej kategorii z wymienionych poniżej:

- A1

- A2

- A

- B, pod warunkiem że osoba posiada uprawnienia od co najmniej 3 lat,

 1. posiadają prawo jazdy honorowane w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii, Islandii lub rozpoznawane jako międzynarodowe prawo jazdy w powiązaniu z państwowym prawem jazdy o ile zezwala na prowadzenie Skutera w Polsce.
 1. Rejestracja konta dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji. Do dalszego korzystania z Aplikacji wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez wprowadzenie loginu (adres poczty elektronicznej Klienta) oraz hasła.

 1. W trakcie rejestracji konta w Scroot konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
 1. Imię,
 2. Nazwisko,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. data urodzenia,
 6. adres zamieszkania,
 7. numer dowodu osobistego oraz termin ważności,
 8. numer prawa jazdy oraz termin ważności.

Ponad to warunkiem skutecznej rejestracji jest:

 1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. zaakceptowanie Regulaminu Usługodawcy,
 3. zaakceptowanie Regulaminu dokonywania płatności elektronicznych,
 4. wykonanie i przesłanie w formie elektronicznej zdjęcia prawa jazdy,
 5. złożenie oświadczenia o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu motorowerów lub motocykli. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Klientów nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu wskazanych powyżej pojazdów.

 1. Podane przez osobę wnioskująca o rejestrację dane osobowe podlegają weryfikacji w oparciu o udostępnione  zdjęcie prawa jazdy.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wskazanych przez osobę wnioskującą o rejestrację z danymi zawartymi w dokumencie prawa jazdy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezarejestrowania osoby wnioskującej o rejestrację w Scroot.
 3. Osoba wnioskująca o rejestrację w Scroot zostanie poinformowana przez Usługodawcę o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych (rejestracji), bądź też o odmowie rejestracji w treści wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej osoby wnioskującej o rejestrację.
 4. Usługodawca dokonana weryfikacji danych karty płatniczej podanych przez osobę wnioskującą o możliwość korzystania ze Scroot poprzez obciążenie rachunku tej osoby kwotą 20 zł, będącą jednocześnie Opłatą inicjalną. Pobrana kwota zostanie przeniesiona na Indywidualny Rachunek Rozliczeniowy Klienta.
 5. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności elektronicznych. SCROOT sp. z o.o. nie przechowuje danych kart płatniczych Klientów. Korzystanie ze Scroot wymaga akceptacji Regulaminu operatora płatności elektronicznych. Odmowa akceptacji Regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności rozliczenie opłat za korzystanie ze Skuterów a tym samym nie będzie możliwe korzystanie ze Scroot.
 6. Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę o pozytywnej weryfikacji karty płatniczej i zasileniu IRR.
 7. Dalsze korzystanie ze Scroot następuje poprzez poprawne zalogowanie się do Aplikacji.
 8. Klient zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy pisemnie lub poprzez e-mail (bok@scroot.pl) o zmianie danych, wskazanych w toku procesu rejestracji, jak również o fakcie utraty uprawnień do prowadzenia Skutera.
 9. Klient nie może udostępniać danych logowania osobom trzecim. W przypadku udostępnienia danych do logowania innym osobom Klient może ponieść pełną odpowiedzialność majątkową za zdarzenia, które wyniknęły w związku z korzystaniem ze Skutera przez osobę trzecią.
 10. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku pozyskania danych logowania przez osobę trzecią. Usługodawca zablokuje konto Klienta niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta powyższej informacji.

 1. Formy Płatności i Opłaty

 1. Płatności za usługi oferowane przez Usługodawcę mogą być dokonywane poprzez:
 1. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta, lub
 2. zasilenie IRR za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą przez Aplikację, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Cennika i Cennika opłat dodatkowych, a następnie przekazywane na rachunek Usługodawcy.
 1. Forma płatności może być wielokrotnie zmieniana, po zalogowaniu się do Aplikacji, nie mniej w celu korzystania ze Scroot niezbędne jest przypięcie karty płatniczej do konta Klienta.
 2. Zgoda na obciążanie karty płatniczej następuje w momencie wprowadzenia numeru karty płatniczej.
 3. Nie jest dopuszczalne wskazanie danych karty płatniczej nienależącej do osoby dokonującej rejestracji konta w Scroot.
 4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Usługodawcy
 5. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawi Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@scroot.pl, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,
 6. Usługodawca wyślę fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, zarejestrowany w Scroot.

 1. Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Skutera zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się oddać Skuter sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu ze Scroot.
 3. Korzystanie ze  Scroot może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 4. Klient jest odpowiedzialny za Skuter od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Skutera zaistniałe od chwili wypożyczenia Skutera do momentu jego zwrotu.
 5. W przypadku kradzieży, zniszczenia, kolizji z udziałem Skutera dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym BOK Scroot oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.
 6. Klient zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu zdarzenia w terminie 2 dni od jego wystąpienia.
 7. Zabronione jest korzystanie ze Skuterów Scroot przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 
 8. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem ze Skutera i nałożonych na niego z własnej winy .
 9. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Scroot, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania.
 10. W przypadku niepoprawnego zwrotu Skutera z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem Skutera Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK Scroot. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Usługodawcy skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Usługodawcy przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń. 
 11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wartości Skutera, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia Skutera określony w Cenniku opłat dodatkowych.
 12. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa w czasie wypożyczenia Skutera.
 13. Klient zobowiązany jest do zapłaty zgłoszonych kar, kosztów, opłat administracyjnych i sądowych lub innych wydatków, których Organy państwowe lub osoby trzecie mogą zażądać od Klienta z tytułu działań podjętych w czasie wypożyczenia Skutera.
 14. Wydatki administracyjne poniesione w wyniku pojawienia się takich skarg zostaną pokryte przez Klienta zgodnie z Cennikiem opłat dodatkowych. Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do dochodzenia od Klienta roszczeń za szkody powstałe poza listą opłat.

 1. Szkody komunikacyjne

1. Skutery objęte są ubezpieczeniem OC oraz AC. W przypadku zajścia szkody komunikacyjnej lub utraty Skutera Klient  ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę telefonicznie za pośrednictwem infolinii Usługodawcy i postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Usługodawcę w szczególności w zakresie prawidłowego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

2. Koordynacja likwidacji szkód komunikacyjnych  leży  po stronie Usługodawcy.

3. Klient pokryje koszty szkód powstałych po stronie Usługodawcy w wyniku naruszenia obowiązków opisanych w punkcie VII.1. Ponadto Klient  poniesie koszty likwidacji szkód lub utraty Skutera, które nie są objęte ubezpieczeniem lub nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela na skutek okoliczności, za które Klient ponosi odpowiedzialność, w szczególności w razie:

a) udostępnienia Skutera innej osobie,

b) prowadzenia Skutera w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działających środków odurzających,

c) prowadzenie Skutera bez wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu,

d) umyślnego spowodowania szkody, lub w wyniku rażącego niedbalstwa,

e) pozostawienia Skutera niezabezpieczonego przed uszkodzeniem lub kradzieżą,

f) powstania szkody w związku z użyciem Skutera jako narzędzia przestępstwa, chyba że nie miało to wpływu na powstanie zdarzenia powodującego szkodę,

g) powstania szkody wskutek używania skutera niezgodnie z jego przeznaczeniem,

h) powstania szkody powstałe w skutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu. 

4. Ubezpieczeniem Auto-Casco objęte są szkody, których wartość przekracza 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku szkody powstałej w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem Auto-Casco (zdarzeń niezależnych do woli osoby uprawnionej do korzystania ze Skutera powodujących szkodę objętą zakresem AC), której wartość nie przekracza kwoty 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) Klient pokryje wartość naprawy tejże szkody do wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). 6. Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dostępne są pod adresem: www.scroot.pl

5. Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia Skuterów i że zobowiązuje się ich przestrzegać.

 1. W przypadku uszkodzeń wyłączonych z zakresu Auto-Casco, Klient lub odpowiednio Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie pokrycia pełnej wartości naprawy uszkodzeń.

 1. Ubezpieczeniem Auto-Casco nie zostały objęte: urządzenie GPS, kufer oraz kaski. W przypadku zniszczenia tych elementów Klient zostanie obciążony należnościami wskazanymi w Cenniku opłata dodatkowych.

 1. Warunki korzystania ze Skutera

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Skutera zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami przedmiotowego Regulaminu. Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:
 1. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw Skutera,
 2. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia Skutera,
 3. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń na Skuterze,
 4. jazda Skuterem po drogach nieutwardzonych.
 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi Skutera, która znajduje się pod adresem: www.scroot.pl
 2. Maksymalne masa całkowita Skutera to 273 kg, a masa własna Skutera to 123 kg. Maksymalne obciążenie Skutera wynosi 150 kg.
 3. Kufer zamontowany z tyłu Skutera dostosowany jest wyłącznie do przewożenia kasków będących wyposażeniem Skutera. W celu zachowania bezpieczeństwa, nie wolno tam wkładać żadnych innych przedmiotów poza kaskami. 
 4. Skuter może być prowadzony tylko przez Klienta, który dokonał wypożyczenia Skutera. Niedopuszczalne jest udostępnianie pojazdu innym osobom, w tym innym Klientom systemu Scroot.
 5. Skuter jest dwuosobowy – Klient ma możliwość zabrania Pasażera, o ile maksymalna masa całkowita Skutera nie zostanie przekroczona. Pasażer musi mieć ukończony 12 rok życia oraz nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub leków.
 6. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa przy korzystaniu ze Skutera. Usługodawca jest zobowiązany do przekazywania danych Klientów organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty związane z parkowaniem pojazdów.  
 7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. związanych z korzystaniem ze Skutera i nałożonych na Klienta z własnej winy.
 8. Skutery są na bieżąco tankowane przez personel Scroot. Koszty paliwa są uwzględnione w opłacie za korzystanie ze Scroot.
 9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zidentyfikowanych usterkach lub uszkodzeniach pojazdu. W powyższym przypadku Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z BOK Scroot i będzie mógł  korzystać ze Skutera jeżeli personel BOK Scroot wyrazi zgodę na dalsze korzystanie ze Skutera.
 10. Skuter może być parkowany w ramach strefy poruszania i postojów o ile jest to zgodne z przepisami w zakresie dozwolonego parkowania tego typu pojazdów.  
 11. Zabrania się parkowania Skuterów w zadaszonych miejscach, w których sygnał GPS jest trudno wykrywalny, bądź jest niemożliwy do wykrycia.
 12. Zabrania się parkowania Skuterów na osiedlach zamkniętych oraz parkingach zamkniętych.
 13. W Skuterach udostępnianych przez Usługodawcę zamontowane są urządzenia pozwalające na lokalizację Skutera, zdalne otwarcie kufra, odczyt kluczyków z pastylką RFID oraz zdalne sterowanie zapłonem Skutera.

 1. Rezerwacja

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji Skutera, jest posiadanie aktywnego konta Klienta.
 2. Rezerwacja Skutera dokonywana jest przy użyciu Aplikacji.
 3. Klient może dokonać rezerwacji jednego Skutera na czas 15 minut.
 4. Klient ma możliwość odwołania rezerwacji.
 5. Prawidłowe dokonanie rezerwacji pojazdu zostanie potwierdzone komunikatem „Skuter został zarezerwowany”
 6. W sytuacji, gdy Klient nie dokona wypożyczenia w ww. określonym czasie to wówczas Skuter ten staje się dostępny do wypożyczenia dla wszystkich Klientów  Scroot.
 7. Skutery identyfikowane są poprzez numer rejestracyjny oraz numer boczny.
 8. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności Skuterów. Jeżeli w danym momencie wszystkie Skutery będą zajęte, to Klient przyjmuje do wiadomości, że będzie musiał zaczekać na zwolnienie Skuterów przez pozostałych Klientów.

 1. Wypożyczenie

 1. Warunkiem dokonania wypożyczenia Skutera, jest posiadania aktywnego konta Klienta.
 2. Urządzenie Mobilne Klienta musi mieć połączenie z Internetem (transfer danych).
 3. Skuter musi mieć połączenie z internetem (transfer danych) jak również znajdować się w zasięgu sygnału GPS.
 4. Wypożyczenie Skutera następuje w momencie wywołania polecenia w Aplikacji „Wypożycz”
 5. Łączny czas jednorazowego wypożyczenia Skutera przez Klienta razem z pauzami wypożyczenia nie może przekroczyć 12 godzin.
 6. W sytuacji w której Klient chce wypożyczyć Skuter na dłużej niż 12 godzin, jest zobowiązany do kontaktu z Usługodawcą. Usługodawca może wyrazić zgodę na wypożyczenie powyżej 12 godzin.
 7. Klient ma dwie darmowe minuty na przygotowanie się do jazdy. Po upływie tego czasu opłaty zostają naliczane zgodnie z Cennikiem.
 8. Wywołanie polecenia „Wypożycz” umożliwia w następnej kolejności otwarcie kufra oraz uruchomienie zapłonu.
 9. Po otwarciu Kufra Klient proszony jest o ocenę stanu pojazdu i weryfikację czy w Kufrze znajdują się:
 1. dwa kaski
 2. dowód rejestracyjny wraz z potwierdzeniem zawarcia Polisy Ubezpieczeniowej
 3. kluczyki
 1. Rozpoczęcie jazdy Skuterem możliwe jest po dokonaniu oceny przydatności Skutera do jazdy oraz weryfikacji kompletności jego wyposażenia. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymienionych w pkt 9 powyżej elementów wyposażenia Skutera lub negatywnej oceny stanu pojazdu Klient ma obowiązek zaznaczenia odpowiednich pół w Aplikacji, lub skontaktować się z BOK Scroot. Za wyjątkiem uszkodzeń, które zostały zgłoszone do BOK Scroot Skuter uznaje się za sprawny i nieuszkodzony, a jego wyposażenie za kompletne, dopóki Klient nie zgłosi nowych uszkodzeń lub braków.
 2. W przypadku negatywnej oceny stanu Skutera Klient, ma obowiązek powstrzymania się od jazdy Skuterem. W takiej sytuacji Klient nie poniesie opłat związanych z rozpoczęciem wypożyczenia Skutera, pod warunkiem że anuluje wypożyczenie maksymalnie w ciągu 10 minut od wybrania w Aplikacji polecenia „Wypożycz Skuter”.
 3. Korzystanie przez Klienta z niesprawnego Skutera może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki, lub szkody z tego wynikające, w sytuacji w której Klient mógł dostrzec niesprawność Skutera.
 4. Przed rozpoczęciem jazdy Skuterem należy upewnić się, że rozmiar udostępnionych kasków jest dopasowany do potrzeb bezpieczeństwa Klienta i Pasażera o ile Klient zdecyduje o jego zabraniu. W razie ustalenia, że żaden z dostępnych kasków nie jest odpowiednio dopasowany należy zakończyć wypożyczenie Skutera.
 5. Ponadto Klient zobowiązany jest do odpowiedniego ustawienia lusterek Skutera.  
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na ciele powstałe w związku z niedopasowaniem kasku przez Klienta i jego Pasażera, lub użytkowaniem Skutera bez kasków ochronnych.
 7. Na wezwanie Usługodawcy Klient zobowiązany jest do podania dokładnej lokalizacji wypożyczonego Skutera w każdym momencie i umożliwienie przedstawicielowi Usługodawcy dokonania inspekcji Skutera.

 1. Zakończenie wypożyczenia

 1. Zakończenie wypożyczenia Skutera następuje poprzez skorzystanie z opcji „Zwróć skuter”” w Aplikacji.
 2. Urządzenie mobilne Klienta musi mieć połączenie z Internetem (transfer danych).
 3. Skuter musi mieć połączenie z Internetem (transfer danych) jak również znajdować się w zasięgu sygnału GPS.
 4. W celu zakończenia wypożyczenia Skutera konieczne jest:
 1. zaparkowanie Skutera w obszarze Stref wypożyczeń i zwrotów,
 2. zaparkowanie Skutera zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego,
 3. postawienie Skutera na stopce centralnej,
 4. zablokowanie kierownicy Skutera za pomocą kluczyka,
 5. umieszczenie kluczyka i pastylki RFID w kieszeni dedykowanej znajdującej się w kufrze,
 6. umieszczenie kasków w kufrze,
 7. skuteczne zamknięcie kufra
 8. uruchomienia polecenia „Zwróć skuter” w Aplikacji
 1. W przypadku braku umieszczenia wyposażenia wskazanego w punkcie e w Kufrze, zwrot Skutera nie będzie możliwy i opłata za czas jazdy lub czas postoju będzie naliczana do momentu, spełnienia powyższych wymagań, a Klient odpowiada za ewentualną kradzież̇ i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem Skutera Klient ma obowiązek skontaktować się  z BOK Scroot.
 2. W przypadku nieprawidłowego zakończenia wypożyczenia Usługodawca ma prawo do naliczenia opłat zgodnych z Cennikiem.

 1. Blokada konta

 1. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w sytuacji łamania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia, któregokolwiek z poniższych warunków choćby jeden raz:

 1. prowadzenie Skutera pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub leków, których przyjmowanie może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów,
 2. korzystanie ze Skutera do rajdów terenowych, skoków, wyścigów, nauki jazdy, wykorzystywanie Skutera do celów zarobkowych, wykorzystywanie Skutera do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek, przewożenie przedmiotów lub substancji, których wymiar, ciężar, stan mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze lub sprawność techniczną skutera,
 3. przewożenie substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji,
 4. wykorzystanie Skutera do celów niezgodnych z prawem,
 5. przewożenie dzieci, które nie ukończyły dwunastego roku życia,
 6. wyjazd Skuterem poza granice strefy poruszania i postojów.

 1. Wykroczenia spowodowane przez Klienta w trakcie użytkowania Skutera, jak również złamanie jednego z powyższych zakazów uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z Klientem.

 1. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą –na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
  1. przesłanie do Usługodawcy na adres email bok@scroot.pl, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  2. przesłanie do Usługodawcy na adres pocztowy podany w punkcie I.3. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

 1. Wypowiedzenie umowy

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej przesłać należy na adres pocztowy Usługodawcy lub na adres e-mail: bok@scroot.pl.
 2. Rozwiązanie umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Usługodawcy.
 3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na IRR do salda 0 zł.
 4. Jeżeli środki na IRR przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną zwrócone na rachunek z którego zostały wpłacone lub na żądanie Klienta zawarte w treści wypowiedzenia, na inny wskazany rachunek. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu. Zgromadzone na rachunku Klienta niewykorzystane środki przyznane w ramach akcji promocyjnych nie podlegają zwrotowi.

 1. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail,
  2. pocztą na adres pocztowy Usługodawcy podany w punkcie I.3.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Usługodawca pozostawi bez rozpatrzenia.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Usługodawcy.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Usługodawcy dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu odpowiedzi,
 8. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Usługodawcę. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Usługodawcy.

 1. Cennik

Ceny brutto, zawierają 23% VAT

Cena za 1 km

Cena za 1 min jazdy

Cena za 1 min postoju

0,49 zł

0,49 zł

0,09 zł

 1. Cennik opłat dodatkowych

                                           Ceny brutto, zawierają 23% VAT

LP

Kategoria

Opis zdarzenia

Wysokość opłaty

1

Wyposażenie

Utrata/zgubienie kluczyka do Skutera

100 zł

2

Wyposażenie

Utrata/zgubienie breloka kontrolnego RFID

50 zł

3

Wyposażenie

Utrata/zgubienie dowodu rejestracyjnego Skutera

100 zł + aktualna opłata urzędowa

4

Wyposażenie

Utrata/zgubienie polisy ubezpieczenia

50 zł

5

Wyposażenie

Utrata/zgubienie kasku

200 zł

6

Wyposażenie

Uszkodzenie/zniszczenie kufra

800 zł

7

Wyposażenie

Uszkodzenie/zniszczenie nadajnika GPS

800 zł

8

Niewłaściwe parkowanie

Pozostawienie Skutera w miejscu niedozwolonym lub na parkingu zamkniętym lub płatnym (innym niż miejska strefa płatnego parkowania)

200 zł + opłaty za parkowanie oraz koszty dodatkowe, wynikające z niewłaściwego parkowania (kary, mandaty, holowanie Skutera)

9

Niewłaściwe parkowanie

Pozostawienie Skutera w miejscu w którym nie jest wykrywany sygnał GPS.

200 zł w sytuacji, gdy Skuter będzie musiał zostać przepakowany przez personel Scroot.

10

Uszkodzenie Skutera

Uszkodzenie Skutera podlegające ubezpieczeniu (w przypadku dopełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z prawidłowego zgłoszenia szkody)

Szkody do wysokości 1 000 zł w całości pokrywa Klient. Szkody powyżej wartości 1 000 zł pokrywa Ubezpieczyciel

11

Uszkodzenie Skutera

Uszkodzenie Skutera w zakresie nie objętym przez ubezpieczenie lub gwarancję producenta Skutera lub w przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków związanych z prawidłowym zgłoszeniem szkody.  

Koszt naprawy uszkodzenia wg oceny technicznej oraz kosztorysu naprawy

12

Wartość Skutera

Uszkodzenie bądź kradzież Skutera nie kwalifikujące się do wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela

8 900 zł

 1. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.