Scroot System Skuterów Miejskich

Polityka prywatności

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Strony lub/i Aplikacji Internetowej jest SCROOT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipskiej 16/6, 03-904 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 651222 NIP: 1132924233, REGON: 366026036, adres poczty elektronicznej: bok@scroot.pl zwany dalej "Administratorem danych". Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez Administratora danych, są zbierane w celu realizacji Umowy Świadczenia Usług wynajmu Skuterów oraz w celach marketingowych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usług.

2. Administrator danych osobowych zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór danych o nazwie Scroot.​

3.Dostęp do treści swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania, zmiany lub usunięcia można uzyskać wysyłając e-mail na adres: bok@scroot.pl, ze stosownym żądaniem.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 4. Numer telefonu,
 5. Adres e-mail,
 6. Dowód osobisty - numer i data ważności,
 7. Prawo jazdy - numer, data ważności, kategoria/e.
 8. Geolokalizacja
 9. Mandaty Karne

 1. Aby dokonać pozytywnej rejestracji za pośrednictwem Strony lub/i Aplikacji Internetowej Administrator danych, pozyska ponadto następujące dane osobowe Klientów, wyłącznie w celach weryfikacyjnych:

 1. skan prawa jazdy Klienta,

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. PLIKI "COOKIES"

 1. Serwis internetowy scroot.pl może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu scroot.pl oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam doskonalenie i ulepszanie serwisu internetowego scroot.pl tak aby korzystanie z niego było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
 2. Pliki cookies stosowane w serwisie scroot.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację i powiązanie z danymi użytkownika udostępnionymi serwisowi scroot.pl. Pliki cookies wykorzystywane przez podmioty współpracujące z scroot.pl (zwane dalej: „partnerami”) Google Inc. oraz inne podmioty trzecie legitymują się własną polityką prywatności.
 3. Partnerzy wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
 • Google Inc. – pomiar ruchu internetowego.
 1. W serwisach scroot.pl stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, a w szczególności wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
 2. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych.
 3. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych scroot.pl
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.